Malvasia Istriana

Malvasia Istriana, a white varietal of Friuli Venezia Giulia, is also known as Malvasia.

Grape